Dit privacyreglement heeft betrekking op KraamKompas.
Contactgegevens:
KraamKompas / Barbara Bolt
Bijlstraat 96, 1402 PN Bussum, Nederland  06-39676052
https://kraamkompas.nl info@kraamkompas.nl

Disclaimer & privacy Disclaimer
Hoewel de inhoud van deze site met uiterste zorg is samengesteld, kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten en onvolledigheden. KraamKompas aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid, ook is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Privacyverklaring van KraamKompas
KraamKompas respecteert uw privacy en behandelt en beveiligt persoonlijke gegevens van haar cliënten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij houdt zij zich aan de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (Wet AVG) hier aan stelt.

De beveiliging van uw gegevens
Door het gebruik van onze website kunt u bepaalde persoonsgegevens achterlaten. KraamKompas verzamelt, bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan KraamKompas worden verstrekt.

Verstrekte gegevens
Persoonsgegevens kunnen zowel op actieve als passieve wijze worden verstrekt. Actief verstrekte gegevens zijn de gegevens die u zelf op de website via het contactformulier of aanmeldformulier invult of bijvoorbeeld per e-mail stuurt. KraamKompas verzamelt geen passieve gegevens, zij maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Uw verstrekking van informatie
Bij een aanvraag voor kraamzorg vraagt KraamKompas u om uw persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel persoon). Deze verstrekte gegevens worden gebruikt voor de verwerking van uw aanvraag, het uitvoeren van de zorgverlening, de afhandeling van uw betaling en het nakomen van wettelijke regelingen. 

Verstrekking van informatie aan derden
KraamKompas zal nooit zonder uw toestemming gegevens aan derden verstrekken, mits noodzakelijk in het kader van risicosignalering (volgens de Wet Meldcode) en/of de overdracht van zorgverlening (volgens het Standpunt Gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde naar jeugdgezondheidszorg).

Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren of te verwijderen. Als u wilt weten welke gegevens KraamKompas van u heeft opgeslagen, dan kunt u daarvan een overzicht opvragen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen gegevensverwerking door KraamKompas. U heeft ook recht op gegevensoverdraagbaarheid, dit betekent dat KraamKompas op uw verzoek uw gegevens naar u of een door u nader te noemen persoon of instantie kan overdragen. Een verzoek tot inzage, rectificatie, wissen (indien wettelijk mogelijk), gegevensoverdracht of verzoek tot bezwaar van verwerking van uw gegevens kunt u richten aan info@kraamkompas.nl vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs.
KraamKompas reageert zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Bewaartermijn gegevens
KraamKompas zal uw gegevens naar aanleiding van uw aanvraag of zorgverlening niet langer dan strikt noodzakelijk is bewaren. Hierbij houdt KraamKompas zich aan de wettelijk gestelde eisen ten aanzien van bewaartermijnen (waaronder de Wet WGBO en wet WKKgz). 

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website van KraamKompas, dan kunt deze klacht sturen aan info@kraamkompas.nl. Zij zal uw klacht binnen 2 werkdagen in behandeling nemen en u hierover informeren.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerking van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.
Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in
samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google
gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten
en producten.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. KraamKompas kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Zij raadt u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring
KraamKompas heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. U vindt de laatste versie van de privacyverklaring altijd op deze pagina. Het verdient aanbeveling om deze pagina geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Versie; April 2020